Greek version English version
 • Background Image 1
 • Background Image 2
 • Background Image 3
 • Background Image 4
 

 

 Aspis Real Estate Brand Name

Ένα ισχυρό brand name μπορεί να οδηγήσει σε διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Έτσι, ο ρόλος του brand name το οποίο είναι ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο καθίσταται σήμερα όλο και πιο σημαντικός για την προσπάθεια διαφοροποίησης των εταιρειών σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Η δημιουργία και διατήρηση ενός ισχυρού brand name αποτέλεσε και αποτελεί για την ASPIS Real Estate πρωταρχικό μέλημα της από την ίδρυση της μέχρι σήμερα. Το ισχυρό brand name μεταξύ άλλων σας βοηθάει να προσελκύσετε νέους πελάτες και συνεργάτες, και υποστηρίζει την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών.

Η ASPIS Real Estate μετά από 16 χρόνια λειτουργίας έχει αποκτήσει την μεγαλύτερη αναγνωρισι΅ότητα και την καλύτερη φή΅η στην ελληνική αγορά ΅εσιτικών γραφείων. Ο έλληνας ιδιοκτήτης ή ενδιαφερόμενος για υπηρεσίες στην αγορά ακινήτων εμπιστεύεται το όνομα της ASPIS Real Estate που για αυτόν αντιπροσωπεύει την μεσιτική εταιρεία με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων ακινήτων που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 Αποκλειστικότητα περιοχής - Ένα επιτυχη΅ένο ΅οντέλο λειτουργίας

Η ASPIS Real Estate αποτελείται από ένα δίκτυο - Franchise ΅εσιτικών γραφείων, τα οποία δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ΅ια προκαθορισ΅ένη γεωγραφική περιοχή. Κάθε κατάστη΅α της ASPIS Real Estate εξειδικεύεται και λειτουργεί στην περιοχή που του έχει ανατεθεί, ώστε να έχει εξειδίκευση και ολοκληρω΅ένη γνώση της τοπικής αγοράς ακινήτων. Το σύστη΅α αυτό αποτελεί ένα καινοτό΅ο ΅οντέλο συνεργασίας ΅εταξύ γραφείων, τα οποία είναι συνδεδε΅ένα ΅έσω ΅ιας κοινής βάσης δεδο΅ένων και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές, ώστε να αποκλείεται ο ΅εταξύ τους ανταγωνισ΅ός. Τα καταστή΅ατα του δικτύου και οι Σύ΅βουλοί τους συνεργάζονται υποδειγ΅ατικά ΅εταξύ τους, δη΅ιουργώντας ουσιαστικά ΅ια ΅οναδική στην Ελληνική αγορά υπηρεσία ΅ιας στάσης (one-stop-shop). Ο πελάτης που επισκέπτεται ένα γραφείο της ASPIS Real Estate έχει πρόσβαση στο ΅εγαλύτερο χαρτοφυλάκιο διαθέσι΅ων ακινήτων στην Ελλάδα και εξυπηρετείται ταυτόχρονα από το σύνολο των Καταστη΅άτων, Συνεργατών, Συ΅βούλων και Μεσιτών του δικτύου.

 Cross συναλλαγές

Η συμμετοχή στο δίκτυο της ASPIS Real Estate σας δίνει το άμεσο όφελος των συναλλαγών από σύσταση πελάτη ή ακινήτου άλλου καταστήματος. Ουσιαστικά καθώς ισχύει η αποκλειστικότητα περιοχής τα καταστήματα λειτουργούν μεταξύ τους ένα σύστημα ανταλλαγής εμπορικής πληροφορίας-δηλαδή κατά κύριο λόγο αναθέσεων και ζητήσεων ακίνητων. Αποτέλεσμα αυτής της μοναδικής στην Ελλάδα συνεργασίας μεταξύ μεσιτικών γραφείων είναι η διεύρυνση του πελατολογίου και του χαρτοφυλακίου ακίνητων του κάθε καταστήματος, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο εισόδημα για το κατάστημα και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση για τον πελάτη.

 Συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

Η ASPIS Real Estate διατηρεί Νομική Υπηρεσία αποκλειστικής απασχόλησης από το 2003. Μέσω της Νομικής της Υπηρεσίας και σε συνεργασία με εταιρείες συμβούλων αλλά και λόγω της συμμετοχής της εταιρείας και των στελεχών της στους θεσμικούς φορείς επαγγελματικής αντιπροσώπευσης, όπως ο σύλλογος μεσιτών και το επαγγελματικό επιμελητήριο, η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνει τα μέλη του δικτύου της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Ενδεικτικά η ASPIS Real Estate παρέχει στα μέλη του δικτύου της- ανεξάρτητες μεσιτικές επιχειρήσεις- όλες τις απαραίτητες συμβάσεις όπως σύμβαση έμμισθου προσωπικού, σύμβαση με συνεργάτες μεσίτες, σύμβαση ανάθεσης ακινήτου, σύμβαση υπόδειξης ακινήτου, έντυπο δηλώσεων που αφορά τις ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων κα. Επίσης, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο Δίκαιο των Ακινήτων από το 2003, η ASPIS Real Estate, παρέχει συμβουλές στα καταστήματα του δικτύου της για θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ακινήτων.

 Μηχανογραφικό Σύστημα

Η ASPIS Real Estate παρέχει στα καταστήματα του δικτύου της, στο πλαίσιο του κόστους υποστήριξης που καταβάλουν σε μηνιαία βάση, ένα πλήρες μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης του μεσιτικού καταστήματος καθώς και την εφαρμογή mobireal για κινητά τηλέφωνα η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την διευκόλυνση της δουλειάς των μεσιτών κυρίως στις ώρες που βρίσκονται εκτός γραφείου και χρειάζονται άμεση πληροφορία και υποστήριξη.

Στο μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης της ASPIS Real Estate, καταχωρούνται πελάτες και ακίνητα και υλοποιούνται διασταυρώσεις ζητήσεων κάθε είδους. Σε αυτό το σύστημα ο διευθυντής του γραφείου ή η γραμματεία καταχωρούν το χαρτοφυλάκιο ακινήτων και την δραστηριότητα του καταστήματος. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε μια κοινή βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα καταστήματα του δικτύου. Λόγω της αποκλειστικότητας των περιοχών το κατάστημα της κάθε περιοχής έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των πελατών και των ακινήτων για την περιοχή που εξυπηρετεί είτε αυτά τα στοιχεία τα έχει καταχωρήσει ο ίδιος είτε αυτά έχουν καταχωρηθεί από άλλο γραφείο του δικτύου ως σύσταση. Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από άλλο κατάστημα ο κάθε χρήστης του συστήματος έχει περιορισμένη πρόσβαση καθώς δεν βλέπει τα στοιχεία των ιδιοκτητών των ακινήτων και τα στοιχεία των ενδιαφερομένων πελατών. Το μηχανογραφικό σύστημα αυτό είναι διασυνδεδεμένο και ενημερώνει αυτόματα τον εταιρικό ισότοπο της εταιρείας και τους ιστότοπους της χρυσής ευκαιρίας και του σπιτόγατου

Η εφαρμογή mobireal προσφέρει πρόσβαση on line στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας και είναι σχεδιασμένη κυρίως για χρήση από τους συνεργάτες-μεσίτες των καταστημάτων του δικτύου. Παρέχει όλες τις πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του καταστήματος και διαθέτει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για τον κάθε συνεργάτη.

 Αμοιβές της ASPIS Real Estate

Τα νεοεισερχόμενα μέλη του δικτύου καταστημάτων της ASPIS Real Estate καταβάλλουν εφάπαξ αμοιβή εισόδου 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι διαρκείς αμοιβές τις οποίες καταβάλλουν οι επιχειρήσεις –ατομικές ή νομικά πρόσωπα – μέλη του δικτύου Franchise της ASPIS Real Estate διαχωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, το σταθερό κόστος υποστήριξης και τις μεταβλητές αμοιβές που αφορούν τις συναλλαγές συστάσεων μεταξύ καταστημάτων-Cross συναλλαγές.

Το βασικό τιμολόγιο της εταιρείας για την υποστήριξη ενός καταστήματος ανέρχεται στα 150ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ και οι μεταβλητές αμοιβές για τις συναλλαγές μεταξύ καταστημάτων ανέρχονται στο 10% της μεσιτικής αμοιβής του πελάτη.

Οι αμοιβές που λαμβάνει το κάθε κατάστημα ανήκουν στο κατάστημα κατά ποσοστό 100% καθώς η ASPIS Real Estate δεν λαμβάνει Royalties για τις συναλλαγές των πελατών του καταστήματος-είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες είτε είναι υποψήφιοι αγοραστές ή ενοικιαστές.

Ειδικό τιμολόγιο ισχύει για αστικές περιοχές όπως περιοχές του λεκανοπέδιου Αττικής καθώς και για περιοχές ιδιαίτερης τουριστικής προβολής οι περισσότερες από τις οποίες σήμερα όμως είναι ήδη καλυμμένες από υφιστάμενους λήπτες του συστήματος franchise της ASPIS Real Estate. Επίσης ειδικό τιμολόγιο ισχύει για τα καταστήματα των νήσων (ανάλογο με το πληθυσμό τους).

 Έλα στο δίκτυο της ASPIS Real Estate Τώρα!

Μπορείς κι εσύ τώρα να κάνεις δικό σου ένα κατάστημα της ASPIS Real Estate. Γίνε μέρος:

 • Του πρώτου οργανισμού στην Ελλάδα που εδώ και 16 χρόνια έχει καθιερώσει ένα μοναδικό μοντέλο λειτουργίας με εξαιρετικά και αποδεδειγμένα αποτελέσματα.
 • Ξεπέρασε με επιτυχία την περίοδο της κρίσης, παρέχοντας ένα καίριο στήριγμα στους συνεργάτες του ώστε να αντιπαρέλθουν τις όποιες δυσκολίες.
 • Καλύπτει, όλο το φάσμα της αγοράς ακινήτου, από την προβολή και δημοσιοποίηση του χαρτοφυλακίου, ως την νομική κάλυψη για κάθε ενδεχόμενο.
 • Παρέχει στα μέλη του ένα πλήρες μηχανογραφικό σύστημα υποδομής, ενιαίο για το σύνολο του δικτύου, με κοινή πληροφορία, με τρόπο όμως που διασφαλίζει απόλυτα τα συμφέροντα καθ’ ενός από τα μέλη του ξεχωριστά.
 • Εξασφαλίζει την αυτόνομη και αποκλειστική παρουσία σας στην περιοχή/-ές που δραστηριοποιείστε.
 • Σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε επιθυμίες πελατών σας, ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς, μέσα από ένα μοντέλο υπηρεσιών που εξασφαλίζει την συνέπεια και την ποιότητα της υπηρεσίας, με τρόπο ώστε να φαίνεται σαν να την παρέχετε εσείς ο ίδιος.
 • Ακούει τη φωνή σας και λαμβάνει υπόψη του την άποψή σας, σε κάθε σημαντική του απόφαση.
 • Αντιμετωπίζει με ευελιξία και κατανόηση κάθε πιθανό πρόβλημά σας, χωρίς τις συνήθεις αγκυλώσεις των μεγάλων οργανισμών αυτού του τύπου.